Konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno
-urbanistycznego

Opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku przy Dworze Polskim w Pęcicach

Komisja Konkursowa  po wnikliwym przeanalizowaniu  nadesłanych prac konkursowych zdecydowała o nagrodzeniu  prac, jak poniżej:

  1. miejsce  –  Kępka Architektura Krajobrazu
  2. miejsce  –  Pracownia Projektowania Przestrzennego Dorota Pape
  3. miejsce  –  Ogród Park Krajobraz s.c. Jakub Zemła, Tomasz Zwiech

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku przy Dworze Polskim w Pęcicach (drugie ogłoszenie) – w toku.

Zapraszamy do udziału w konkursie, wszelkie materiały i wytyczne znajdują się w regulaminie konkursu obowiązującym od dnia 20.11.2019.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku przy Dworze Polskim w Pęcicach – zakończone.

Zapraszamy do udziału w konkursie, wszelkie materiały i wytyczne znajdują się w regulaminie konkursu obowiązującym do dnia 18.11.2019.

Kompleksowa renowacja Zespołu Pałacowego w Pęcicach

Niniejszym informujemy, iż Fundacja Dwór Polski realizuje projekt pod nazwą:  „Zespół Pałacowy w Pęcicach – obiekt zabytkowy wzmacniający potencjał turystyczny gminy Michałowice”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Dwór Polski

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności statutowej Fundacji na terenie Zespołu Pałacowego w Pęcicach, o szerszym zakresie, związanej z kulturą i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Projekt zakłada rewitalizację budynku Pałacu w Pęcicach, w ramach której mają zostać wykonane między innymi następujące prace budowlane: wymiana więźby dachowej i poszycia dachowego, wykonanie elewacji budynku wraz z elementami ozdobnymi, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja budynku (przebudowa: parteru, piętra i piwnicy), dostosowanie Pałacu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach. Przywrócenie Pałacowi dawnej świetności poprzez wzrost dostępności do kultury oraz promocję polskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu planuje się osiągnięcie celów bezpośrednich:

  • zahamowanie postępującej degradacji obiektu;
  • dostosowanie Pałacu do pełnej i atrakcyjniejszej realizacji funkcji kulturowych, społecznych i edukacyjnych;
  • stworzenie nowej atrakcyjnej oferty turystycznej regionu, co będzie sprzyjało do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienie funkcji edukacyjnych oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców regionu w życiu kulturalnym.